St. Louis Modern Chinese School 圣路易现代中文学校
圣路易中华教育文化中心
Chinese Education and Culture Center in St Louis
SLMCS News

¬F´úÖÐÎÄŒWУ2011”µŒWºÍ‡øëHÏóÆå±Èِ


Â}·Ò׬F´úÖÐÎÄŒWУÈÕÇ°ÅeÐДµŒWºÍ‡øëHÏóÆå±Èِ¡£”µŒW±Èِ·Öžé£ºÒ»©p
¶þ©p Èý©p ËÄ©p Îå©p Áù©p °ËÄ꼉ºÍ¸ßÖа˂€½M¡£‡øëHÏóÆå±Èِ·ÖžéƒÉ‚€½M¡£Ã¿½M›Q³öÒ»µÈª„©p¶þµÈª„©pÈýµÈª„¡£ÔڏˆÃ÷»ÝµÈÀíʺ͸÷λÀÏŽŸµÄ¾«ÐÄ°²ÅźÍͬŒW‚ƒµÄ·e˜O…¢ÅcÏ£¬ÔS¶àͬŒWÈ¡µÃÁË¿ÉϲµÄ³É¿ƒ ¡£”µŒW±ÈِµÃª„Ãû†Î:

¸ßÖнM£¨ÀÏŽŸÁõÉù²¨£©£ºµÚÒ»ÃûYang Liu£¬µÚ¶þÃûChristine Yan, µÚÈýÃûAmanda Cao.

°ËÄ꼉£¨ÚwºÍÉú£©£ºµÚÒ»ÃûVictoria Yi£¬µÚ¶þÃûPatrick Huang, Alan
Peng£¬µÚÈýÃûJeffrey Wang, Alex Tan, Tom Liu.

ÁùÄ꼉£¨ÚwºÍÉú£©£ºµÚÒ»ÃûAlex Tan, µÚ¶þÃûJustin Chen, Tong Zhao£¬µÚÈýÃûNicole Wang, Seema Patil, Gloria Zhou.

ÎåÄ꼉£¨ÁÖÞr£©£ºµÚÒ»ÃûAlbert Liu£¬µÚ¶þÃûLina Qi; Yifu Zhu£¬µÚÈýÃûArron Zheng;James Wang; Austin Huang.

ËÄÄ꼉£¨ÁõÉù²¨£©£ºµÚÒ»ÃûAmy Zhang, Michael Yu£¬
µÚ¶þÃûKevin Zhou, Brandon Yan, Daniel Liang£¬µÚÈýÃûIrwin Deng, Seema Patil,
Maxwell Gao.

ÈýÄ꼉£¨Íõäô£©£ºµÚÒ»ÃûIrwin Deng, µÚ¶þÃû, Jason Ding, Becky Tan,µÚÈýÃûMaxwell Gao, Cindy Wang, Ming Lei.

¶þÄ꼉£¨Íõäô£©£ºµÚÒ»ÃûJason Ding, µÚ¶þÃû Haozhe Wang, Harry Chen, µÚÈýÃûAdam Zhao, Kaitlyn Ying, Nicole Bi.

Ò»Ä꼉£¨„¢º£ºç£©£ºµÚÒ»ÃûNicholas Xue, µÚ¶þÃûSara Cao, Michael Serrano, µÚÈýÃûJennifer
Li, Andy Teh, Kevin Ren¡£

‡øëHÏóÆåµÃª„Ãû†Î£¨ÀÏŽŸJoseph Garnier£©£ºµÚÒ»ÃûNick Ding, George Liu, µÚ¶þÃûEric Chien, Patrick Hwang, µÚÈýÃûDavid Wang, Luyi Gao.


[5/17/2011 12:48:10 AM]